Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych KPP w Miechowie:

mgr Barbara Garus,

e-mail: iod.kpp@miechow.policja.gov.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Miechowie  – adres: ul. B. Prusa 3, 32-200 Miechów;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych oraz jego zastępca, z którymi można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@miechów.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Bolesława Prusa 3, 32- 200 Miechów z dopiskiem na kopercie „IOD”.

3) dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie zgodnie z art.6 ust.1 pkt. a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postepowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5) dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego.

6) każdemu przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) każdej osobie , której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie  przysługuje prawo:

  1. żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
  2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych,  opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
  6. do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej policji w Miechowie  
na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 01.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jamroży
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Jamroży Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Jamroży
do góry