Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) oraz Decyzja nr 86/2013 Małopolskiego Komendata Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia 27 grudnia 2013 roku  w sprawie zasad pracy kancelaryjnej KWP w Krakowie i jednostakch jej podległych.

Z wszelkimi sprawami pozostającymi w zakresie kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie można zgłaszać się w godzinach pracy ustalonych Regulaminem Komendy.

Służba i praca w Komendzie od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 8.00 i kończy o godz. 16.00 lub też zgodnie z harmonogramem czasu służby policjantów, określonym na podstawie odrębnych przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz czasu pracowników, określonym Kodeksem Pracy, a także przepisami wewnętrznymi Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie.

Sprawy do realizacji mogą być wnoszone ustnie, pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

 

Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

ul. Bolesława Prusa 3
32-200 Miechów
tel. (41) 382-22-00
fax: (41) 382-22-03

e-mail: kpp@miechow.policja.gov.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: /kpp-miechow/SkrytkaESP

 

Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach.

Metryczka

Data publikacji 30.11.2015
Data modyfikacji 26.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jamroży
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Jamroży Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Jamroży
do góry