Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIECHOWIE

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Miechowie:

1) Kierownictwo:

Komendant bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Miechowie:

 1. Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego;
 2. Rewir Dzielnicowych;
 3. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych;
 4. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 5. Wydział Wspomagający.    

I Zastępca Komendanta bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Miechowie:

 1. Wydział Kryminalny;
 2. Posterunek Policji w Charsznicy;
 3. Posterunek Policji w Książu Wielkim;
 4. Posterunek Policji w Racławicach.

2) Wydział Kryminalny:

Zakres działania Wydziału Kryminalnego: 

1. W zakresie pracy Operacyjno - Rozpoznawczej: 

 1. Organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie w oparciu o obowiązujące przepisy czynności operacyjno-rozpoznawczych na podległym terenie w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstw w sprawach zabójstw, pobić ze skutkiem śmiertelnym, zgwałceń, rozbojów, fałszowania środków pieniężnych i zagranicznych, włamań i kradzieży z włamaniem do samochodów i innych przestępstw; 
 2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi jednostkami Policji w zakresie rozpoznawania i wykrywania sprawców przestępstw; 
 3. Niezwłoczne podejmowanie działań procesowych i poza procesowych na miejscach zdarzeń zaistniałych na podległym terenie; 
 4. Prowadzenie przy wykorzystaniu dostępnych metod poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa; 
 5. Prowadzenie poszukiwań osób zaginionych, identyfikacja odnalezionych NN osób i NN zwłok; 
 6. Współpraca w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z innymi jednostkami Policji, instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi, szkolnictwa i oświaty; 
 7. Współpraca z merytorycznymi Wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych; 
 8. Wdrażanie kierunków pracy i wyznaczanie zadań zmierzających do zahamowania niekorzystnych tendencji w dynamice i strukturze przestępczości; 
 9. Wykorzystanie w prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej dostępnych metod pracy operacyjno-rozpoznawczej, w tym prowadzenie i stałe rozwijanie współpracy z osobowymi źródłami informacji; 
 10. Systematyczna rozbudowa sieci kwalifikowanych źródeł informacji; 
 11. Prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej; 
 12. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach, prowadzonych postępowaniach w sprawach zabójstw, pobić ze skutkiem śmiertelnym, zgwałceń, rozbojów, fałszowania środków pieniężnych krajowych i zagranicznych, włamań i kradzieży z włamaniem do samochodów i innych przestępstw; 
 13. Nadzór nad pracą operacyjna prowadzoną w posterunkach Policji Komendy; 
 14. Udział w kursach i szkoleniach doskonalących dla funkcjonariuszy pionu kryminalnego; 
 15. Prowadzenie rejestracji kryminalnej i statystyki w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami; 
 16. Wykorzystywanie środków z funduszu operacyjnego w prowadzonych formach oraz stosowanych metodach pracy operacyjnej; 
 17. Prowadzenie rozpoznania grup przestępczych złożonych z obywateli innych krajów jak również środowisk pseudokibiców; 
 18. Realizacja zagadnień związanych z pedofilią, prostytucją i handlem ludźmi; 
 19. Realizacja zagadnień związanych z nielegalną produkcją i obrotem bronią palną i materiałami wybuchowymi Aktu Terroru Kryminalnego; 
 20. Realizacja zagadnień związanych z przestępczością przeciwko dobrom kultury narodowej; 
 21. Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych, organizatorów i przywódców grup przestępczych o charakterze kryminalnym oraz nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji; 
 22. Rozpoznawanie osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich. 

2. W zakresie pracy Dochodzeniowo – Śledczej: 

 1. Prowadzenie postępowań przygotowawczych i postępowań sprawdzających, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu karnego, Kodeksu Postępowania Karnego oraz nadzór nad ich prowadzeniem; 
 2. Udzielanie pomocy posterunkom Policji Komendy w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw w sprawach o znacznym ciężarze gatunkowym; 
 3. Procesowo-kryminalistyczna obsługa miejsc popełniania zdarzeń przestępczych oraz efektywne wykorzystywanie ujawnionych i zabezpieczonych śladów kryminalistycznych i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych; 
 4. Prowadzenie ewidencji i przechowywanie dowodów rzeczowych w sprawach będących przedmiotem postępowań własnych oraz sprawowanie nadzoru nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi w posterunkach Policji znajdujących się na obszarze Komendy; 
 5. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i prowadzonych postępowaniach przygotowawczych pomiędzy służbami w ramach tej samej jednostki, Komendy Powiatowej Policji/Komendy Miejskiej Policji garnizonu małopolskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Prokuraturą, Sądem, oraz innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi; 
 6. Sprawowanie zwierzchniego ogólnego nadzoru służbowego nad całością czynności procesowych wykonywanych przez podległe komórki oraz zwierzchniego szczególnego nadzoru nad poszczególnymi postępowaniami; 
 7. Koordynowanie pracy podległych komórek dochodzeniowo-śledczych oraz udzielanie im merytorycznego wsparcia; 
 8. Współpraca i bieżące współdziałanie z Prokuraturą, Sądami oraz innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizowanych zadań operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych; 
 9. Współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w zakresie czynności zleconych oraz wykonywanie czynności zleconych przez Prokuratury i Sądy w zakresie postepowań karnych; 
 10. Przejmowanie do prowadzenia postępowań, których obowiązek przejęcia wynika z odrębnych wytycznych kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji Kraków; 
 11. Inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów oraz udział w procesie dydaktycznym; 
 12. Współdziałanie z innymi służbami w ramach tej samej jednostki; 
 13. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, rejestrów śledztw i dochodzeń, czynności sprawdzających oraz wykonywanie poprawnej rejestracji statystycznej i kryminalnej; 
 14. Dokonywanie ocen i analiz pracy podległych komórek dochodzeniowo-śledczych. 

3. W zakresie pracy Techniki Kryminalistycznej : 

 1. Zwalczanie przestępczości metodami i środkami kryminalistycznymi w oparciu o najnowsze osiągnięcia i techniki poprzez: 

a) ujawnianie i zabezpieczanie oraz dokumentowanie śladów kryminalistycznych i rzeczowych środków dowodowych, występujących na miejscach zdarzeń, zgodnie z przyjętymi

     zasadami, normami i wymogami technicznymi i prawnymi, 

b) pobieranie i zabezpieczanie materiału porównawczego do badań kryminalistycznych w sposób zgodny z normami prawnymi i technicznymi, 

c) sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowej tj. fotograficznych, graficznych i filmowych, 

d) popularyzacja i upowszechnianie naukowych i technicznych metod zwalczania i zapobiegania przestępczości w zakresie techniki kryminalistycznej. 

 1. Dokonywanie oględzin zewnętrznych osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych; 
 2. Wykonywanie reprodukcji dokumentów, dokumentacji fotograficznej i filmowej, dowodów rzeczowych oraz fotografii sygnalitycznej i rejestracyjnej, osób i zwłok ludzkich oraz przedmiotów; 
 3. Współdziałanie ze służbami policyjnymi i innymi służbami do tego powołanymi, w oględzinach i innych czynnościach prawnych dotyczących przestępstw, katastrof i innych zdarzeń; 
 4. Współpraca ze służbami policyjnymi i biegłymi – lekarzami Medycyny Sądowej w procesie identyfikacji osób, zwłok i rzeczy; 
 5. Przeprowadzanie szkolenia z zakresu daktyloskopowania oraz udzielanie pomocy policjantom w zakresie daktyloskopowania osób żywych w trudnych przypadkach. (określenie „trudny przypadek” dotyczy użycia specjalistycznego sprzętu do daktyloskopowania tj. łyżki do daktyloskopowania, rolki itp.); 
 6. Sprawdzanie poprawności jakościowej i ilościowej wykonywanych kart daktyloskopijnych przed wysłaniem do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; 
 7. Utrzymywanie w ciągłej sprawności powierzonego sprzętu i mienia techniki kryminalistycznej, jego bieżąca konserwacja, a w przypadku awarii natychmiastowe informowanie przełożonego o potrzebie naprawy lub wymiany; 
 8. Analizowanie stanu wyposażenia specjalistycznego i sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie. 
 9. Prowadzenie niezależnie od ogólnie obowiązującej dokumentacji kancelaryjnej dodatkowej dokumentacji z zakresu techniki kryminalistycznej; 
 10. Prowadzenie stałej współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Koordynatora ds. Techniki Kryminalistycznej w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie lub jego Zastępcy; 
 11. Co sześć miesięcy sporządzanie pisemnych, dwóch jednobrzmiących sprawozdań z pracy Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego w Komendzie i przekazanie ich do: 

a) I Zastępy Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie, 

b) Wojewódzkiego Koordynatora ds. Techniki Kryminalistycznej Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

 1. Prowadzenie i udział w szkoleniach zawodowych: 

a) udział w szkoleniach zawodowych z zakresu techniki kryminalistycznej prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, 

b) organizacja i prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego dla Policjantów służb kryminalnych oraz innych Policjantów Komendy, w zakresie techniki 

    kryminalistycznej, 

c) udział w szkolenia zawodowych organizowanych w Komendzie, 

d) samodoskonalenia zawodowe; 

 1. Pracę Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego Komendy, w ramach Porozumienia Ponadpowiatowego regulują odrębne przepisy. 

4. W zakresie walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą: 

 1. Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, a także wykrywanie i ściganie sprawców tych przestępstw; 
 2. Realizowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych zmierzających do rozpoznania i ścigania sprawców przestępstw o charakterze korupcyjnym i gospodarczym w ramach prowadzonych własnych i zleconych spraw operacyjnych oraz postępowań przygotowawczych; 
 3. Prowadzenie postępowań przygotowawczych własnych i zleconych przez prokuratury w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne; 
 4. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw gospodarczych i korupcyjnych; 
 5. Utrzymywanie stałej współpracy z Urzędami Celnymi, Skarbowymi, Strażą Graniczną i innymi instytucjami kontroli; 
 6. Współdziałanie z właściwymi wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie realizacji czynności o zasięgu krajowym lub przekraczających techniczno - kadrowe możliwości ich realizacji przez Komendę oraz prowadzenie wymiany informacji z innymi komórkami i jednostkami Policji na terenie kraju; 
 7. Przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych o dużej złożoności lub zawiłości bądź o najwyższym ciężarze gatunkowym w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne; 
 8. W ramach nadzoru zwierzchniego koordynowanie oraz nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych na szczeblu powiatu w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości korupcyjnej i gospodarczej; 
 9. Dokonywanie okresowych analiz zagrożenia przestępczością gospodarczą i korupcyjną na podległym terenie; 
 10. Podejmowanie działań zmierzających do ujawniania nowych form przestępczości gospodarczej i korupcyjnej; 
 11. Dokonywanie analiz i ocen podejmowanych działań własnych i podległych posterunków Policji dla zwiększenia skuteczności realizowanych przedsięwzięć wykrywczych; 
 12. Organizowanie szkoleń doskonalenia zawodowego policjantów w zakresie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej; 
 13. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz profilaktyki przestępczości gospodarczej i korupcyjnej; 
 14. Inicjowanie i organizowanie działań prewencyjno-kontrolnych związanych z ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcyjnej na szczeblu powiatu; 
 15. Prowadzenie ewidencji i depozytu dowodów rzeczowych w sprawach będących przedmiotem postępowań prowadzonych przez Wydział. 

5. W zakresie walki z Przestępczością Narkotykową: 

 1. Rozpoznawanie zjawiska narkomanii, w tym: środowisk, miejsc, rodzajów występujących środków odurzających, ich ilości oraz popytu i podaży poprzez prowadzenie form pracy operacyjnej określonych przepisami o pracy operacyjnej; 
 2. Rozpoznawanie i wykrywanie sprawców przestępstw określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii; 
 3. Współpraca w tym zakresie z jednostkami i komórkami organizacyjnymi policji jak i podmiotami zewnętrznymi. 

3) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego:

Zakres działania Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego: 

1. W zakresie Prewencji: 

 1. Planowanie, realizowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie służb patrolowo-interwencyjnych; 
 2. Prowadzenie nadzoru i koordynowanie służby prewencyjnej w posterunkach Policji Komendy; 
 3. Organizowanie, realizowanie i nadzorowanie służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 
 4. Dokonywanie systematycznej oceny stanu zagrożenia bezpieczeństwa i porządku oraz organizowanie i nadzorowanie działań służb prewencyjnych zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń; 
 5. Organizowanie, realizowanie, nadzór i kontrola działań w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z funkcjonującymi na terenie powiatu organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń; 
 6. Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pełnienia służby przez Zespół Dyżurnych celem zapewnienia ciągłości pracy Komendy i gotowości do realizacji ustawowych zadań Policji, w tym zapewnienia natychmiastowej reakcji na zgłoszone zdarzenia, realizacja zadań zleconych przez dyżurnego jednostki nadrzędnej; 
 7. Planowanie, organizowanie, kierowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego m.in. podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych, innych imprez oraz pobytu osób podlegających ochronie; 
 8. Planowanie, organizacja działań własnych oraz podległych posterunków w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa; 
 9. Organizowanie, kierowanie i koordynowanie siłami Komendy w trakcie organizowanych działań i akcji oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zabezpieczeń prewencyjnych, akcji i podoperacji oraz zapewnienie bieżącej wymiany informacji, w zakresie bezpieczeństwa i porzadku publicznego z jednostkami organizacyjnymi województwa małopolskiego; 
 10. Zapewnienie właściwej reakcji Komendy na wszelkiego rodzaju zdarzenia i sytuacje mogące mieć wpływ na ład, bezpieczeństwo i porządek publiczny; 
 11. Planowanie, organizowanie i wykonywanie działań o charakterze mobilizacyjno-obronnym w tym opracowywanie i systematyczne aktualizowanie planów kryzysowych i obronnych Komendanta; 
 12. Organizowanie ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz udział w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty pozapolicyjne; 
 13. Koordynowanie i nadzorowanie przechowywania broni służbowej oraz amunicji;
 14. Prowadzenie dokumentacji w zakresie rejestracji broni pneumatycznej oraz udzielania w ramach postępowań administracyjnych pozwoleń na broń białą;
 15. Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań realizowanych w ramach profilaktyki społecznej; 
 16. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi w zakresie tworzenia i realizacji procedur oraz programów prewencyjnych;
 17. Opracowywanie i przygotowywanie informacji dotyczących efektów i oceny pracy policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego;
 18. Nadzór, prawidłowa obsługa i wprowadzanie danych do policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych w zakresie zadań planowanych, organizowanych i koordynowanych przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego. 

2. W zakresie ruchu drogowego: 

 1. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu miechowskiego; 
 2. Analiza zjawisk w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym; 
 3. Organizowanie i prowadzenie działań związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych powiatu miechowskiego; 
 4. Kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu ruchu drogowego celem ujawniania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców; 
 5. Kontrolowanie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz przewozie materiałów niebezpiecznych; 
 6. Prowadzenie i nadzór nad czynnościami w ramach postępowań administracyjnych związanych z naruszeniem przepisów o transporcie drogowym; 
 7. Realizowanie czynności w ramach obsługi miejsc zdarzeń drogowych i likwidacji skutków; 
 8. Doskonalenie metodyki, organizacji oraz taktyki działania i wykonawstwa służby na drogach; 
 9. Pełnienie służby w ramach krajowego systemu centralnej koordynacji służby na drogach; 
 10. Realizacja zadań związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny; 
 11. Realizacja pilotaży policyjnych; 
 12. Realizacja zadań związanych z inżynierią ruchu drogowego; 
 13. Nadzór nad zgodnym z obowiązującymi przepisami prowadzeniem i dokumentowaniem badań stanu trzeźwości przez policjantów Komendy; 
 14. Organizowanie i realizacja działań profilaktycznych oraz edukacja mieszkańców powiatu miechowskiego w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 
 15. Prowadzenie działań prewencyjno-porządkowych i informacyjno-edukacyjnych związanych z zagrożeniami w ruchu drogowym, a w szczególności: 

a) eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, 

b) poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, 

c) kreowanie pozytywnego wizerunku Komendy; 

 1. Tworzenie i realizacja wspólnie z organami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie mieszkańcom powiatu miechowskiego możliwości sygnalizowania lub zgłaszania o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym; 
 2. Współpraca z innymi podmiotami realizującymi zadania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym; 
 3. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy oraz jednostkami Policji w zakresie: 

a) pozyskiwania źródeł informacji celem ujawniania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń w tym drogowych, 

b) opracowania programów doskonalenia zawodowego, a szczególności w zakresie nadzoru i kontroli ruchu; 

 1. ​Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprez i uroczystości, klęsk żywiołowych, katastrof i innych sytuacji kryzysowych. 

4) Rewir Dzielnicowych,

Do zadań Rewiru Dzielnicowych należy:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania;
 2. Prowadzenie rozpoznania przydzielonych rejonów pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego i współpraca w tym zakresie z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 3. Prowadzenie działań profilaktycznych wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz sprawców czynów karalnych;
 4. Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 5. Realizowanie zadań z zakresu ujawniania i zwalczania zjawisk patologii społecznej oraz ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
 6. Kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;
 7. Dokonywanie bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w przydzielonych rejonach wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby;
 8. Przygotowywanie planu działania priorytetowego na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie;
 9. Realizowanie zadań związanych z obsługą elektronicznej rejestracji czynności oraz sprawozdawczości w Policji - SESPOL, SWOP, SWD.

5) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych,

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych należy: 

 1. Wykonywanie działalności prasowo-informacyjnej. 
 2. Realizacja zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej. 
 3. Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 4. Współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej. 
 5. Tworzenie, współtworzenie oraz współuczestnictwo w realizacji programów prewencji kryminalnej. 
 6. Współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i innych jednostek organizacyjnych Policji. 

6) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy: 

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w tym stosownie środków bezpieczeństwa fizycznego. 
 2. Prowadzenie postępowań sprawdzających w tym kontrolnych postępowań sprawdzających, wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”. 
 3. Uczestniczenie w zapewnienieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne. 
 4. Uczestniczenie w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka w oparciu o wydane w tym zakresie przepisy. 
 5. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, w zakresie określonym przepisami. 
 6. Opracowywanie sprawozdań z działalności pionu ochrony Komendy. 
 7. Współpraca ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających. 
 8. Przeprowadzanie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów. 
 9. Uczestniczenie w procedurach wyjaśniających, związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych. 
 10. Prowadzenie szkoleń w Komendzie w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
 11. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnej Komendy, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji. 
 12. Nadzór nad działalnością Kancelarii Tajnej w Komendzie. 
 13. Nadzór i kontrolowanie działalności składnicy akt w Komendzie oraz działań dotyczących udostępnienia materiałów archiwalnych niejawnych upoważnionym podmiotom. 
 14. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym przetwarzanych w systemach teleinformatycznych oraz organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie ochrony danych osobowych. 
 15. Nadzór nad obsługą recepcji w zakresie ruch osobowego. 
 16. Uczestniczenie w organizowaniu i przygotowywaniu systemu ochrony obiektów Komendy. 
 17. Zapewnienie przetwarzania informacji niejawnych w Komendzie. 
 18. Przyjmowanie, przechowywanie i porządkowanie oświadczeń majątkowych policjantów Komendy. 
 19. Organizowanie i koordynowanie działalności składnicy akt Komendy. 
 20. Gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie, brakowanie i udostępnianie zasobów niearchiwalnych Komendy. 
 21. Koordynowanie działań dotyczących udostępniania przez Komendę materiałów niearchiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom. 
 22. Bieżący nadzór nad zgodnością funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
 23. Prowadzenie szkoleń użytkowników systemów niejawnych. 

7)  Wydział Wspomagający,

Do zakresu działania Wydziału Wspomagającego należy: 
1. W zakresie zadań Kadr i Szkolenia należy: 

 1. Realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz analizowanie i opiniowanie propozycji zmian strukturalnych; 
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy; 
 3. Prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione w pkt 2, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów (pracowników) Komendy;
 4. Monitorowanie toczących się postępowań dyscyplinarnych wszczynanych przez Komendanta; 
 5. Realizowanie, w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych naboru do szkół policyjnych w ramach limitów wyznaczonych przez te szkoły; 
 6. Organizowanie – zgodnie z decyzjami Komendanta – doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w Komendzie; 
 7. Wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom oraz obsługiwanie systemu informatycznego „Kadra”, „SESPol”, SWOP”; 
 8. Sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących w zakres działania komórki; 
 9. Nadzorowanie opiniowania policjantów; 
 10. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stażami oraz praktykami studenckimi; 
 11. Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dotyczących kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie; 
 12. Przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych oraz prowadzenie dokumentacji dot. ZUS; 
 13. Współdziałanie z Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego w zakresie zabezpieczenia wojennych potrzeb kadrowych.

2. W zakresie zadań Zespołu do spraw Prezydialnych należy: 

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Komendanta i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji; 
 2. Prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej w Komendzie; 
 3. Przygotowywanie do przekazania dokumentacji archiwalnej, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC; 
 4. Ewidencjonowanie, bieżące aktualizowanie i udostępnianie aktów prawnych własnych i wpływających do Komendy; 
 5. Organizacja i obsługa spotkań i narad z udziałem kierownictwa Komendy; 
 6. Kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie; 
 7. Obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów; 
 8. Prowadzenie instruktażu dotyczącego pracy kancelaryjno – biurowej dla komórek organizacyjnych Komendy; 
 9. Obsługa i organizacja uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy. 

3. W zakresie zadań Zespołu Finansów i Zaopatrzenia należy: 

 1. Analizowanie stanu realizacji wydatków oraz opracowywanie wniosków i propozycji w zakresie zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej; 
 2. Obsługa pieniężna w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich rozliczanie w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; przyjmowanie i rozliczanie mandatów gotówkowych; 
 3. Naliczanie i sporządzanie wykazów należności z tytułu: dojazdów do służby, delegacji, przejazdów szkolnych, wydatków na rzecz osób wzywanych, okazań, ryczałtów pieniężnych za wyżywienie psów służbowych oraz innych dodatkowych należności (w tym świadczeń, równoważników i ryczałtów dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych); 
 4. Kompletowanie, sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokumentów finansowych w oparciu o „Instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i jednostkach jej podległych” oraz nadawanie dalszego obiegu celem ich przekazania do terminowej realizacji zapłaty; 
 5. Ewidencjonowanie wypłat z tytułu umów, postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii Biegłego; 
 6. Koordynowanie działań umożliwiających udział Policji w programach finansowanych z funduszy pomocowych, w tym w programach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej; 
 7. Organizowanie i koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy; 
 8. Planowanie, przyznawanie i sporządzanie dokumentacji celem realizacji wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników cywilnych oraz weryfikacja poprawności składanych wniosków dotyczących wypłat z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów byłych funkcjonariuszy; 
 9. Przygotowywanie porozumień zawieranych z podmiotami określonymi w art. 13 ust 3 ustawy o Policji w ramach Funduszu Wsparcia Policji, ich realizacja zgodnie z przeznaczeniem, sprawdzanie faktur i rachunków pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz współuczestnictwo w rozliczaniu porozumień dotyczących patroli i nagród; 
 10. Prowadzenie postępowań regresowych oraz spraw związanych z zasądzonymi dla Policji nawiązkami;
 11. Prowadzenie ewidencji niezbędnej do rejestracji i realizacji wypłat z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego dla celów ustalenia okresu powstania obowiązku podatkowego; 
 12. Realizacja postępowań w sprawach szkód powstałych w mieniu Komendy; 
 13. Sporządzanie rachunków za asysty komornicze i przekazywanie ich do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; 
 14. Realizacja i prowadzenie dopłat do wczasów dla policjantów; 
 15. Sporządzanie list wypłat dodatkowych należności dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przy wykorzystaniu aplikacji SWOP-Płace.

4. W zakresie transportu: 

 1. Prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu transportowego Komendy w książce ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego; 
 2. Wystawianie i przechowywanie miesięcznych książek kontroli pracy sprzętu transportowego dla wszystkich pojazdów używanych w Komendzie; 
 3. Dokumentowanie przebiegu pojazdów; 
 4. Miesięczne rozlicznie pojazdów z wykonanego przebiegu i zużytego paliwa, przygotowanie protokołów szkód w przypadku stwierdzenia przepałów; 
 5. Sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Transportu KWP miesięcznych sprawozdań ze zużycia materiałów pędnych i smarów; 
 6. Prowadzenie książki ewidencji materiałów pędnych i smarów; 
 7. Przygotowanie do rozliczenia faktur za zakupione na potrzeby Komendy materiały pędne i smary, części zamienne, akcesoria oraz zlecone usługi naprawy sprzętu transportowego; 
 8. Przygotowywanie planu potrzeb na wykonanie przeglądów okresowych pojazdów OT-2; 
 9. Zlecanie resortowym oraz ogólnodostępnym stacjom obsługi wykonywanie napraw i obsługi pojazdów Komendy; 
 10. Utrzymywanie przygarażowego magazynu drobnych części zamiennych i akcesorii oraz materiałów pędnych i smarów; 
 11. Występowanie do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z zapotrzebowaniem na części i akcesoria oraz materiały pędne i smary; 
 12. Dokonywanie drobnych zakupów akcesorii; 
 13. Prowadzenie gospodarki ogumieniem pojazdów Komendy – przechowywanie opon zimowych i letnich, zlecanie usług wulkanizacyjnych, występowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z zapotrzebowaniem na opony; 
 14. Przekazywanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie informacji o wypadkach, kolizjach lub innych uszkodzeniach sprzętu transportowego użytkowanego w Komendzie; 
 15. Prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji; 
 16. Przygotowanie dokumentów i zgłaszanie szkód w zakładach ubezpieczeniowych;
 17. Organizowanie oględzin pojazdów uszkodzonych (poza szkodami zgłoszonymi w firmach ubezpieczeniowych); 
 18. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla policjantów i pracowników Komendy. Prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów.

5. W zakresie gospodarki materiałowo – technicznej: 

 1. Planowanie potrzeb w zakresie sprzętu i materiałów techniki specjalnej i biurowej; 
 2. Dystrybucja sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; 
 3. Planowanie potrzeb w zakresie druków i formularzy policyjnych pochodzących z zaopatrzenia centralnego i wykonywanych w pracowni poligraficznej KWP w Krakowie oraz druków ogólnego przeznaczenia; 
 4. Planowanie potrzeb w zakresie materiałów kancelaryjno-biurowych; 
 5. Zgłaszanie potrzeb rzeczowo-finansowych w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej różnych branż; 
 6. Prowadzenie ewidencji pomocniczej wszystkich składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej; 
 7. Prowadzenie rozpoznania cenowo-rynkowego oraz realizacja zadań w zakresie usług, napraw oraz zakupów sprzętu i materiałów w porozumieniu z merytorycznymi pracownikami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; 
 8. Prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej napojów chłodzących przysługujących policjantom pracownikom Policji w okresie letnim; 
 9. Sporządzanie wykazów policjantów i pracowników cywilnych uprawnionych do otrzymania wyposażenia specjalnego i środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz ich dystrybucja na podstawie sporządzonych rozdzielników; 
 10. Sporządzanie imiennych wykazów policjantów, którym przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze, w okresie zimowym; 
 11. Sporządzanie imiennych wykazów pracowników cywilnych, uprawnionych do otrzymywania posiłków profilaktycznych w okresie zimowym; 
 12. Naliczenie i wypłata równoważnika pieniężnego na wyżywienie psów służbowych; 
 13. Wykonywanie zadań związanych z realizacją usług weterynaryjnych w zakresie leczenia psów służbowych; 
 14. Bieżący nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem i użytkowaniem powierzonych składników majątkowych; 
 15. Składanie pisemnych zapotrzebowań w zakresie sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach; 
 16. Dokonywanie doraźnych zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia; 
 17. Prowadzenie ewidencji sprzętu w odpowiednich rejestrach; 
 18. Prowadzenie postepowań szkodowych;
 19. Udział w inwentaryzacji składników majątku Komendy; 
 20. Udział w likwidacji składników majątku Komendy.

6. W zakresie działalności socjalno - mieszkaniowej: 

 1. Przygotowywanie decyzji w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych w zakresie mieszkań będących w dyspozycji Komendanta; 
 2. Przygotowywanie decyzji przyznających i odmawiających uprawnienia do równoważnika za brak i za remont lokalu mieszkalnego, cofanie uprawnień, wydawanie decyzji w sprawach przyznania i odmowy przyznania pomocy finansowej, zwrotu równoważnika i pomocy finansowej, prowadzenie innych postępowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w oparciu o przepisy k.p.a. – w I instancji - dla policjantów, emerytów i rencistów policyjnych oraz sporządzanie w tym zakresie list należności; 
 3. Inne sprawy z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: 

a) prowadzenie ewidencji potrzeb mieszkaniowych oraz lokali mieszkalnych będących w dyspozycji funkcjonariuszy, emerytów i rencistów policyjnych, 

b) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Komendanta, 

c) prowadzenie ewidencji kart mieszkaniowych policjantów, emerytów i rencistów policyjnych, 

d) aktualizacja kart mieszkaniowych G1-34 oraz kart mieszkań pozostających w dyspozycji Komendanta, 

e) przygotowanie danych dla potrzeb planowania środków finansowych i sprawozdawczości, 

f) opisywanie wniosków dotyczących wykupu lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Komendanta, zgodnie z obowiązującymi procedurami; 

 1. Realizacja i prowadzenie ewidencji dopłat do wczasów dla policjantów; 
 2. Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników cywilnych w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i w oparciu o regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie; 
 3. Przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków emerytów i rencistów policyjnych o świadczenie socjalne z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji. 

7.W zakresie obsługi technicznej i eksploatacji obiektów: 

 1. Uczestniczenie w przygotowaniu, zawieraniu i nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi w zakresie: 

a) dostaw mediów (np. energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków), 

b ) wywozu nieczystości stałych i płynnych, 

c) usług kominiarskich, 

d) innych usług specjalistycznych, wymaganych dla właściwej eksploatacji obiektów, w tym m.in. obsługi wymiennikowni, przeglądów i napraw kotłów grzewczych,

     itp. Zakłada się, że umowy będą zawierane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie przy udziale Komendanta; 

 1. prowadzenie bieżących robót konserwacyjno-naprawczych i eksploatacyjnych zapewniających pełną sprawność użytkową, w tym m. in.: 

a) wykonywanie przeglądów, badań, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń w tym: elektrycznych, odgromowych, gazowych, grzewczych, wodnych, 

b) udział w okresowych przeglądach i kontrolach stanu technicznego budynków, 

c) użytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym, 

d) zlecanie, w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, usług w zakresie bieżących napraw; 

 1. Prowadzenie książek obiektów budowlanych; 
 2. Udział w opracowywaniu planów remontów eksploatacyjnych obiektów i w ich realizacji; 
 3. Udział w opracowywaniu planów inwestycyjnych i w ich realizacji; 
 4. Realizacja i nadzór nad zadaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 5. Zabezpieczenie stałej sprawności zainstalowanych instalacji sygnalizacji pożaru; 
 6. Zabezpieczenie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów, w tym: zakup drobnych materiałów do konserwacji i środków czystości dla podległych służb eksploatacyjno- gospodarczych; 
 7. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendę i przejętych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materiałów do konserwacji, narzędzi, środków czystości, opału, itp.; 
 8. Prowadzenie ewidencji pomocniczych, w tym m.in. : środków trwałych, gruntów, sprzętu i narzędzi w użytkowaniu, agregatów prądotwórczych, kojców; 
 9. Prowadzenie ewidencji wydatków; 
 10. Nadzór nad pracownikami służb eksploatacyjnych (konserwatorzy, ogrodnicy, pracownicy obsługi, sprzątające); 
 11. Prowadzenie wykazu stanowisk pracy osób obsługujących urządzenia energetyczne, elektryczne i gazowe. Bieżąca weryfikacja ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do obsługi tych urządzeń w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Kierowanie, w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, podległych pracowników na odpowiednie egzaminy kwalifikacyjne; 
 12. Udział w przygotowywaniu projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia – zawieranych na podległym terenie oraz negocjowanie ich warunków, propozycji płatności; 
 13. Sporządzanie kalkulacji stawek do umów (w zależności od zmian cen) i uaktualnianie stawek czynszu; 
 14. Udział w sporządzaniu protokołów przekazania lub przejęcia pomieszczeń udostępnianych na terenie Komendy; 
 15. Przygotowanie deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości) na dany rok kalendarzowy; 
 16. Przekazywanie informacji dotyczących decyzji o trwałym zarządzie nieruchomościami Skarbu Państwa i zmian związanych z opłatą za trwały zarząd; 
 17. Udział w uzgadnianiu miejscowych planów ogólnych i szczegółowych zagospodarowania przestrzennego. 

8. W zakresie łączności i teleinformatyki należy: 

 1. Wykonywanie określonych w przepisach i dokumentach czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Komendzie; 
 2. Utrzymywanie sprawności technicznej infrastruktury i sprzętu teleinformatyki w Komendzie; 
 3. Koordynacja procesu wdrażania technik teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych Komendy; 
 4. Eksploatacja powiatowego węzła łączności wraz z centralami i systemami zasilania na poziomie Komendy; 
 5. Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności węzła powiatowego oraz infrastruktury łączności w Komendzie; 
 6. Utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych systemów utajnionej łączności telekopiowej Policji; 
 7. Utrzymanie i obsługa sieci kablowej oraz abonenckiej systemów łączności będących w dyspozycji Komendy; 
 8. Wykonywanie montaży lub demontaży sprzętu teleinformatycznego i łączności radiowej w pojazdach służbowych; 
 9. Wykonywanie bieżących przeglądów sprzętu radiowego wraz z pomiarami instalacji antenowych, samochodowych i bazowych; 
 10. Realizowanie (i zlecanie podmiotom pozapolicyjnym) zadań w zakresie napraw, konserwacji oraz pozostałych usług teleinformatycznych;
 11. Realizowanie zadań wynikających z zasad bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki; 
 12. Prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów łączności i informatyki (w tym identyfikatorów cyfrowych) w Komendzie, zgodnie z zasadą rozliczalności (również w formie elektronicznej); 
 13. Prowadzenie gospodarki sprzętowej i materiałowej – również w formie elektronicznej; 
 14. Udział w przygotowywaniu projektów inwestycyjno-budowlanych oraz w procesie inwestycyjnym; 
 15. Naliczanie i uzgadnianie tabel wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny dla Komendy; 
 16. Udział w Komisjach przetargowych; 
 17. Nadzór nad terminowością i zakresem rzeczowym porozumień i umów pomiędzy Komendą a jednostkami administracji publicznej; 
 18. Udział w komisjach odbiorczych w ramach realizowanych przedsięwzięć na rzecz Komendy; 
 19. Nadzór nad zakresem rzeczowym umów dotyczących łączności i teleinformatyki zawartych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na rzecz Komendy; 
 20. Wykonywanie zestawień/analiz realizowanych w ramach współpracy w Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakresie pionu łączności i informatyki; 
 21. Planowanie i analiza kosztów utrzymania systemów, urządzeń łączności i informatyki, opłat za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne oraz niezbędnych inwestycji i zakupu nowego sprzętu i materiałów; 
 22. Szkolenie policjantów i pracowników Komendy w zakresie obsługi sprzętu teleinformatycznego i łączności radiowej; 
 23. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów bhp i p. poż; 
 24. Realizowanie zadań mobilizacyjno-obronnych w zakresie łączności i informatyki; 
 25. Współpraca w zakresie wszystkich wymienionych powyżej zadań z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; 
 26. Realizowanie zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu systemów monitoringu, kontroli dostępu oraz systemów sygnalizacji włamań i napadu; 
 27. Utrzymywanie sprawności technicznej infrastruktury systemów monitoringu, kontroli dostępu oraz systemów sygnalizacji włamań i napadu w Komendzie; 
 28. Realizacja zadań w zakresie napraw i konserwacji zasilaczy UPS oraz siłowni teleinformatycznych.

8) Posterunek Policji w Charsznicy,

Zakres zadań  określają wytyczne Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji

9) Posterunek Policji w Książu Wielkim,

Zakres zadań  określają wytyczne Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji

10) Posterunek Policji w Racławicach,

Zakres zadań  określają wytyczne Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji


 

 

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Data modyfikacji 18.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jamroży
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Jamroży Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Jamroży
do góry